govt.chinadaily.com.cn

About China

Ethnic Groups in China

Updated: Dec 2, 2018 govt.chinadaily.com.cn Print
Share - WeChat

 

Achang  Bai  Blang  Bonan  Bouyei 
Dai  Daur  De’ang  Dong  Dongxiang 
Drung  Ewenki  Gaoshan  Gelo  Han 
Hani  Hezhe  Hui  Jing  Jingpo 
Jino  Kazak  Kirgiz  Korean  Lahu 
Lhoba  Li  Lisu Manchu  Maonan
Miao  Moinba  Mongolian  Mulam Naxi 
Nu  Oroqen Ozbek  Pumi  Qiang 
Russian  Salar She  Shui  Tajik 
Tatar  Tibetan Tu Tujia Uygur
Va Xibe  Yao  Yi  Yugur 
Zhuang       

Copyright©2024 China Daily. All rights reserved.

京ICP备13028878号-6

京公网安备 11010502032503号 京公网安备 11010502032503号